THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 73
Số lượt truy cập: 14858473
QUẢNG CÁO
NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/2017 2:46:46 CH
Năm nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta long trọng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 – 03/02/2017). Chặng đường lịch sử 87 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua những mốc son chói lọi, tô thắm thêm truyền thống yêu nước của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nó thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng, chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Sau đây xin điểm qua những mốc son lịch sử ấy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

0302ducthuan1.jpg

Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Đinh Dậu

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức Cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Các tổ chức Cộng sản này đều được thành lập trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước do giai cấp công nhân Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929. Tuy nhiên, trước yêu cầu của cách mạng của dân tộc, cần thiết phải có một tổ chức Cộng sản thống nhất tập hợp và lãnh đạo phong trào cách mạng. Nắm bắt được yêu cầu và thời cơ đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản để thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc). Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỷ này. Từ đây cách mạng Việt Nam đã có một chính Đảng lãnh đạo, mà tổ chức đó là người đại diện, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

0302ducthuan2.jpg

Đảng lãnh đạo giành chính quyền cách mạng về tay Nhân dân

Đứng trước vận mệnh của dân tộc và thời cơ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền, bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, lập ra Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Để có được sự lãnh đạo kịp thời, nhạy bén, Đảng đã xây dựng lực lượng cách mạng trong 15 năm, trải qua 3 cao trào cách mạng 1930-1931,1936-1939, 1939-1945. Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 diễn ra chỉ trong 2 tuần lễ (tứ 14/8 đến 28/8/1945), chúng ta đã giành được chính quyền trọn vẹn từ Trung ương đến địa phương. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi củng cố vững chắc địa vị lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó thể hiện sự vận dụng sáng tạo của Đảng về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vế đấu tranh giành chính quyền; thể hiện nghệ thuật chỉ đạo cách mạng của Đảng trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 giành chính quyền về tay nhân dân.

Đảng lãnh đạo Nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi

Sau khi bị lật đổ quyền cai trị trên toàn cõi Đông Dương, thực dân Pháp với sự che chở của quân Anh, đã âm mưu quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng lại đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, với sự tài tình, sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành được những kết qua to lớn, giữ vững chính quyền nhân dân non trẻ, đánh đuổi thực dân Pháp, lập lại hòa bình ở miền Bắc. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu” đã chứng minh hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt đó của Đảng.

Đảng lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược

Sau khi lập lại hòa bình ở miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Ở miền Nam, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, chính thức xâm lược Việt Nam dưới chế độ “thực dân kiểu mới”. Cùng với việc lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH ở miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (CMDTDCND) ở miền Nam. Như vậy trong thời kỳ này, từ 1954 đến 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân cùng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh đánh đuổi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam.Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc là chúng ta đã thiết lập được một cơ sở chính trị, xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng nền kinh tế mới, góp phần làm hậu thuẫn vững chắc cho CMDTDCND ở niền Nam. Thắng lợi to lớn trong CMDTDC của nhân dân ta là Đại thắng mùa xuân năm 1975, với chiến thắng 30-4 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Mỗi bước đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều ghi đậm sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết và truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân. Đó cũng là thắng lợi của đường lối nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: CMDTDCND ở miền Nam và CMXHCN ở miền Bắc, tạo điều kiện đưa cả nước tiến lên CNXH, mà Đảng đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện.

Đảng lãnh đạo Nhân dân thực hiện đổi mới đất nước để xây dựng CNXH

Sau khi non sông thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. Sự nghiệp đổi mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, đã được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Đến nay qua 31 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta cơ bản đã thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, kinh tế tăng trưởng, văn hóa, xã hội, công nghệ phát triển, quan hệ quốc tế mở rộng và hội nhập, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…Tất cả những thành tích đó đã khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới. Hiện nay, Đảng đang lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Điểm qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 87 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Mỗi người chúng ta càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quyết tâm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn của mình, góp phần xây dựng nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Theo lethuy.edu.vn
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Thái Anh
Hoàng Thái Anh
Phạm Thị Vương
Phạm Thị Vương
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882852 * Email: thcsxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com